Regulamin

Usługodawcą oraz administratorem Państwa danych jest Arkadiusz Modzelewski prowadzący nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą „Data Science Hacker”, adres do korespondencji: ul. Jana Kazimierza 12, 01-248 Warszawa, zwany dalej Usługodawcą. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail: contact@dshacker.com.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kursy – kursy dostępne na stronie https://kurs.dshacker.com/, którego twórcą jest Usługodawca, dokładny opis Kursów znajduje się pod w/w adresem;

2. Usługa – oferowany na stronie Kurs;

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną;

4. Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego);

5. Operator Płatności – bluemedia.pl, Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.Kapitał zakładowy wynosi 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).Blue Media S.A., decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r., uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i została wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem: IP17/2013. 

6. Regulamin – niniejszy regulamin;

7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę;

8. Strona – strona internetowa sklepu z Kursami pod adresem https://kurs.dshacker.com/;

9. Usługodawca, Sprzedawca – Arkadiusz Modzelewski prowadzący nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą „Data Science Hacker”, adres do korespondencji: 

ul. Jana Kazimierza 12, 01-248 Warszawa.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu, 

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

e) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),

f) możliwość odtwarzania plików audio i wideo,

g) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

h) umowa zakupu usług.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami netto. Usługodawca jest zwolniony z opodatkowania od podatku VAT.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, a także dshacker.com. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne aby korzystać z Usługi.Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs może stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakup Usług

1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a) dokładnie zapoznać się z treścią opisu Kursu;                                                                        

b) wybrać usługę – Kurs; 

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności;

e) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce prosimy o przesłanie wiadomości z taką prośbą pod adres: contact@dshacker.com wraz ze swoimi danymi niezbędnymi do wystawienia Faktury VAT;

f) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi;

g) kliknąć w przycisk „Zakup teraz”                                                                                           

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

§ 5

Udostępnienie i korzystanie z Kursu

1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu serwisu dla kursanta.

2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu Strony internetowej i wymaga połączenia z Internetem.

4. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na okres 12 miesięcy. Sprzedawca w wyjątkowej sytuacji może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego kursu online jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

6. Prosimy Państwa o nie udostępnianie swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim, gdyż w trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy Państwa proces logowania i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować czasowo Państwa dostęp do Waszego Panelu kursanta.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs zgodny z treścią opisu na Stronie, wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@dshacker.com.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ciągłego wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.