Regulamin Serwisu DS Hacker

Niniejszy Regulamin Serwisu www.dshacker.pl (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na którą składa się m.in. możliwość tworzenia konta w Serwisie oraz dokonywania Zamówień, w tym treści cyfrowych („Usługa elektroniczna”) poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.kurs.dshacker.com (dalej jako „Serwis”). Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny pod adresem https://kurs.dshacker.com/regulamin/ w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika w formacie pdf.

I. Postanowienia wstępne

§ 1. 

Definicje

 1. Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.dshacker.pl poprzez, którą można zarejestrować Konto w Usłudze elektronicznej Serwisie i korzystać z Usługi elektronicznej.
 2. Usługodawca – Arkadiusz Modzelewski prowadzący nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą „Data Science Hacker”, adres do korespondencji: ul. Jana Kazimierza 12, 01-248 Warszawa.
 3. Karta Produktu – opis tekstowy dot. danego Produktu, dostępny dla wszystkich Użytkowników, który może określać dodatkowe wymagania lub zasady, w tym licencję, na wykorzystanie czy proces zamawiania i dalszego zakupu.
 4. Konsument – za konsumenta uważa się Użytkownika dokonującego z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się̨ także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Konto – część Serwisu, za pośrednictwem którego zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać dane i zarządzać nimi a także uzyskiwać informacje o dokonanych zakupach w Serwisie czy pobierać zakupione Produkty cyfrowe;
 6. Profil Użytkownika – część Konta Użytkownika, poprzez którą zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może zarządzać swoimi danymi (w tym danymi osobowymi) w szczególności uzyskać dostęp do Produktu w zakresie wskazanym na Koncie; 
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi elektronicznej. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i poprzez strony Serwisu, na którą składają się elementy dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników („Usługa zamknięta”) jak i elementy dostępne Niezarejestrowanych Użytkowników („Usługa otwarta”). Na Usługę elektroniczną składa się m.in. możliwość korzystania z Konta, Profilu Użytkownika, a także możliwość składania Zamówień i zawierania Umów odpłatnych odpłatnej jako zalogowany Użytkownik; 
 9. Produkty – łącznie Treści cyfrowe lub Usługi (np. szkoleniowego) oferowane na stronach Serwisu i będące przedmiotem Zamówienia; 
 10. Treści cyfrowe – produkty (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej) dostarczane przez Dostawcę poprzez Serwis; 
 11. Usługa – usługa dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu szczegółowo opisana w Karcie Produktu; 
 12. Umowa o Usługę elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w ramach Usługi otwartej lub zamkniętej) zawierana – w oparciu o Regulamin – przez Dostawcę i Użytkownika w momencie wskazanym w § 4 Regulaminu;
 13. Operator Płatności – Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl) z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.Kapitał zakładowy wynosi 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).Blue Media S.A., decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r., uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i została wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem: IP17/2013.
 14. Użytkownik – pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, korzystająca z Usługi elektronicznej;

§ 2. 

Zasady ogólne

 1. Usługa elektroniczna świadczona jest przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników. Zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie przez Usługodawcę opisuje Polityka prywatności.  
 3. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: dshacker.official@gmail.com.
 4. Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

II. Usługa elektroniczna (dostęp do Serwisu)

§ 3. 

Zasady świadczenia Usługi elektronicznej

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej, w tym przeglądać treści zamieszczone w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej. Korzystać z Usługi elektronicznej może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych. 
 2. Na Usługę elektroniczną składa się: 
 1. Przeglądanie treści Serwisu; 
 2. Przeglądanie treści Serwisu, w tym artykułów, wpisów;
 3. Możliwość złożenia Zamówienia w ramach Umowy odpłatnej dotyczącej Produktów lub Treści cyfrowych; 
 4. Obsługa Konta, w tym (rejestracja dokonywana przez Dostawcę, logowanie do Konta, resetowanie hasła do Konta, przeglądanie i zmiana elementów Konta, w tym profilu Użytkownika (w zakresie wskazanym na Koncie Użytkownika);
 5. Przeglądanie (na Koncie) historii i statusu złożonych Zamówień;
 6. Dostęp do Treści cyfrowych na Koncie oraz możliwość pobrania ich na urządzenie Użytkownika; 
 7. Otrzymywanie powiadomień z Konta;
 8. Możliwość usunięcia Konta poprzez funkcjonalność Konta (wypowiedzenia Umowy o Usługę elektroniczną); 
 9. Zapisywanie i przechowywanie produktów w koszyku;
 1. Elementy wskazane w pkt a), b) i) składają się na Usługę otwartą
 2. Elementy wskazane w pkt c), d) e), f), g), h) składają się na Usługę w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu. .      
 3. Treści przekazywane za pomocą Serwisu nie mogą być traktowane jako porada prawna dostosowana do indywidualnej sytuacji klienta.     

§ 4. 

Czynności techniczne składające się na korzystanie z Usługi elektroniczną

 1. Aby korzystać z Usługi elektronicznej należy mieć dostęp do Internetu. W toku rejestracji Konta, a także korzystania z Usługi elektronicznej należy podawać prawdziwe dane. 
 2. Aby korzystać z Usługi otwartej należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania go na swoje urządzenie (nieodpłatnie). Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. 
 3. Aby korzystać z Usługi w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu. Użytkownik musi dokonać zamówienia zgodnie z ust. III. Aby dokonać zamówienia należy podać dane osobowe m.in. dane adresowe, adres e-mail. Następnie Dostawca nadaje Użytkownikowi dostęp.

III. Umowa w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu

§ 5. 

Czynności techniczne składające się na zawarcie Umowy w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu

 1. Aby zawrzeć Umowę w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu należy: 
 1. Przejść do odpowiedniej Karty Produktu w Serwisie; 
 2. Dodać Produkt do koszyka; 
 3. Przejść przez proces zakupu usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych w postaci Produktu, wraz z podaniem odpowiednich danych;
 4. Potwierdzić Zamówienie zaznaczając przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty” (moment zawarcia Umowy w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu); 
 1. Po kliknięciu w przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny.
 2. Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu poprzez wysłanie szczegółów Zamówienia drogą elektroniczną na podany adres e-mail. 
 3. Regulamin doręczany jest przed zawarciem Umowy w zakresie dostarczenia treści cyfrowych w postaci Produktu na etapie rejestracji Konta. 
 4. Zamówione Treści cyfrowe składające się na zamówiony Produkt dostępne będą na Koncie w ciągu 24h od momentu uzyskania potwierdzenia wpłaty środków na rachunek bankowy Usługodawcy. 
 5. Brak dokonania płatności w terminie 7 dni prowadzi do anulowania zamówienia. Przed anulacją Zamówienia Usługodawca przekaże informacje o konieczności zapłaty drogą e-mail.
 6. Usługodawca na stronach Serwisu wskazuje, które Produkty są dostępne. Tylko dostępne Produkty można dodać do koszyka. 
 7. Treści cyfrowe będą dostępne na Koncie przez okres nie krótszy niż przez rok od zakupu pod warunkiem, że Konto jest aktywne.
 8. Treści cyfrowe składające się na Produkt są zgodne ze stanem prawnym w momencie dokonania Zamówienia. Jeżeli Usługodawca dokona aktualizacji Treści cyfrowych Użytkownik – aby uzyskać do nich dostęp – musi dokonać ponownego Zamówienia. 
 9. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 10. Usunięcie Konta w Serwisie (zakończenie Umowy o Usługę elektroniczną) uniemożliwia dostęp do Zamówionych treści cyfrowych, nie mniej Użytkownik w dalszym ciągu może korzystać z Treści cyfrowych pobranych ze stron Serwisu na zasadach licencji niewyłącznej wskazanej w § 8 poniżej.  

§ 6. 

Licencja na korzystanie z Treści cyfrowych

 1. Usługodawca udziela licencji na korzystanie z Treści cyfrowych na korzystanie z zakupionego Produktu w ramach Szkolenia lub na potrzeby jego realizacji (podmiotowi wskazanemu na formularzu zamówienia). 
 2. Wskazana licencja jest licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo lub terytorialnie w zakresie niezbędnym do zwielokrotnienia, dostosowania i zmodyfikowania Treści cyfrowych do warunków danej organizacji, bez prawa do sublicencji. 
 3. Licencja nie obejmuje prawa do wprowadzania Treści cyfrowych do obrotu lub przekazywania ani w części, ani w całości osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej. 
 4. Licencja nie jest przenoszalna na osoby trzecie, ani upoważnia do udzielania sublicencji.
 5. Zakończenie Umowy o usługę elektroniczną (usunięcie Konta) nie wpływa na możliwość korzystania z pobranych Treści cyfrowych.
 6. Wybrane Treści cyfrowe mogą być objęte odrębnymi warunkami korzystania (licencji) na zasadach określonych w Karcie Produktu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i każdorazowo przed złożeniem Zamówienia na dany Produkt do przeczytania i zaakceptowania Regulaminu, a tym samym dodatkowych warunków korzystania z Produktu opisanych w Karcie Produktu.

§ 7. 

Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy odpłatnej o dostarczanie treści cyfrowych (bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy), jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę̨ prawa odstąpienia od umowy, o czym Usługodawca informuje w potwierdzeniu zawarcia Umowy odpłatnej. 
 2. W pozostałych przypadkach Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy odpłatnej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy odpłatnej. Odstąpienie od Umowy odpłatnej nie wpływa na Umowę elektroniczną. Niezależnie od tego Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę elektroniczną, usuwając Konto w sposób wskazany powyżej. By odstąpić od umowy Użytkownik będący Konsumentem powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Dostawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 poniżej). Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odpłatnej. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uważa się za niezawartą a wszelkie świadczenia stron ulegają zwrotowi (jeżeli były realizowane). 

IV. Postanowienia końcowe

§ 8. 

Funkcjonalności i interoperacyjności w ramach Usługi elektronicznej

 1. Korzystanie z Usługi elektronicznej w ramach Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: posiadania dostępu do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera lub Safari.   
 2. Każdy Produkt cyfrowy zakupiony w Serwisie można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 3. Aby otworzyć i korzystać z pobranych Treści cyfrowych należy:
  1. dysponować urządzeniem umożliwiającym odczytywanie plików komputerowych w następujących formatach: .PDF .DOC .XLS (np. komputer, telefon, tablet),
  2. posiadać zainstalowane na tym urządzeniu oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików komputerowych w następujących formatach: .PDF .DOC .XLS (np. Adobe Reader, Sumatra PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Libre Office). 

§ 9. 

Tryb postępowania reklamacyjnego i pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Usługodawca odpowiada – względem Użytkownika – cywilnoprawnie za naruszenie Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej oraz Umowy odpłatnej (za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie). 
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika dane kontaktowe podane w § 2 ust. 1 Regulaminu powyżej.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących konsumentami nie jest to jednak wymóg, a zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nawet bez tych elementów. 
 5. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego czy pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów o czym mowa poniżej. 
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika indywidualnego będącego – konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  
 1. Użytkownik indywidualny będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Użytkownik indywidualny ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 10. Pomoc techniczna

Usługodawca ma prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usługi, związanej z wprowadzaniem zmian technicznych w Platformie (dalej “Przerwa Techniczna”). Jednorazowa Przerwa Techniczna nie może przekraczać 72 godzin. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby Przerwy Techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.

§ 11. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu – odpowiednio w tym zakresie,
 2. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa,     
 3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy,
 4. zwiększenia przejrzystości postanowień Regulaminu, 
 5. zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do Treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.
 1. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom (dysponującym Kontem) na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie) z 14-dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie wskazanym niniejszym Regulaminie. 
 2. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć zawartych Umów odpłatnych. 
 3. Nie wymagają zmiany Regulaminu modyfikacje funkcjonalności Serwisu, które nie ograniczają praw lub nie zwiększają obowiązków Użytkownika (w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności Treści cyfrowych lub usługi z umową), które polegają na:
 1. zmianach technicznych związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych) i poziomu funkcjonalności (w tym poprawianie błędów); 
 2. zmianach zwiększających zakres elementów Usługi elektronicznej. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zawierana jest w języku polskim. 
 3. Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające prawa Konsumentów. 
 4. Regulamin obowiązuje od 15.11.2022r. 

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy (gdy takie prawo przysługuje)

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. 

Adresat:

_____

Oświadczenie o odstąpieniu (przykładowa treść): 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi elektronicznej (konto w Serwisie pod adresem dshacker.pl) 

Imię i nazwisko konsumenta ………………

Adres konsumenta (w tym adres e-elektroniczny) ……………..

data zawarcia umowy ……………….

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………..

Data ……………………..